Disclaimer
thaisemassage.net behoudt zich het recht voor om deelnemers die de regels overtreden te bannen of te schorsen.
thaisemassage.net kan de inhoud van een profiel ook blokkeren of verwijderen als er gegevens in staan die beledigend zijn, niet kloppen en/of verdacht zijn.
thaisemassage.net is niet verantwoordelijk voor de informatie en de materialen die via onze site geplaatst of verspreid worden.
thaisemassage.net is in geen geval aansprakelijk voor incidentele, directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de diensten van thaisemassage.net, bovendien doet  thaisemassage.net afstand van alle aansprakelijkheid voor de daden of nalatigheden van andere deelnemers of gebruikers, in welke vorm dan ook.
De teksten en foto’s op de profielen van gebruikers worden zonder tussenkomst van thaisemassage.net geplaatst.
thaisemassage.net kan op geen enkele manier garanderen dat deze informatie op waarheid berust.
thaisemassage.net is niet aansprakelijk voor het plaatsen van zogenaamde fake foto’s. Indien thaisemassage.net de kans groot acht dat een profiel niet naar waarheid is gevuld met foto’s of informatie, kunnen wij overgaan tot het verwijderen van een profiel. U moet, indien u het profiel weer geopend wil hebben, zelf het bewijs leveren dat de opgegeven informatie juist is.
Op deze site staan links die door gebruikers zijn aangebracht, thaisemassage.net is niet verantwoordelijk voor de inhoud of vormgeving van websites die vanaf thaisemassage.net worden gelinkt. thaisemassage.net distantieert zich dan ook uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte sites.
thaisemassage.net is niet verantwoordelijk voor afspraken welke gemaakt worden door gebruikers van de sites onderling.
thaisemassage.net sluit elke aansprakelijkheid uit voor alle door het gebruik van deze websites ontstane schade, van welke aard dan ook.